تاریخ های مهم

                 

تاريخ

رويداد

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

اعلام داوري اصل مقالات

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

آخرين مهلت ثبت نام

۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاريخ برگزاري کنفرانس